Geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN DE ZEVEN MUZEN


Het begin - de Culturele Commissie

Aan het eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw groeide de bevolking van de gemeente Zevenhuizen enorm. Vooral veel jonge gezinnen kwamen hier wonen. Het verenigingsleven in Zevenhuizen floreerde al goed, maar door de nieuwe aanwas kreeg men te kampen met ruimtegebrek. Het aantal locaties en de beschikbare uren moesten worden verdeeld onder de verschillende verenigingen. Enkele sportverenigingen (Groeneweg, OSS, de ijsvereniging, de tennisvereniging, de wandelvereniging en de volleybalvereniging) vormden een Sportraad en hebben de locatiebehoefte binnen de eigen dorpskern in een nota (november 1973) aan de gemeente kenbaar gemaakt. Aanvankelijk werd de niet meer in gebruik zijnde huishoudschool ingericht als dorpshuis. De gemeente besloot een volledig nieuwe accommodatie te realiseren, maar de werkelijkheid is dat de gekozen oude huishoudschool verbouwd werd en met o.m. een sportaccommodatie werd uitgebreid tot Dorpshuis Swanla.


Naast de Sportraad werd van gemeentewege advies gevraagd aan culturele verenigingen en diverse personen. Op 3 januari 1975 werd een Initiatiefcommissie Culturele Activiteiten Zevenhuizen (de Commissie) in het leven geroepen met het doel het culturele werk van bestaande verenigingen te coördineren en zelf nieuwe initiatieven te ontplooien. Er werden vier afdelingen opgericht, te weten muziek, toneel, ballet en handenarbeid. De Commissie werd gevormd uit vertegenwoordigers van de verenigingen van de vier afdelingen, aangevuld met leden met een speciale bestuursfunctie. De eerste leden van de Commissie waren Corry Klein Haneveld (muziek), Ingrid Andeweg (handenarbeid), Martha Zom (ballet), Jo Huldy (toneel), Marga le Large, Annie Valkenburg (Het Nut), Ruud Huldy (voorzitter), Nico Dirkzwager en Frank Mol (financiële zaken). Met ingang van 30 mei 1975 werd Willem van Woerden secretaris van de Commissie.


Het Stichtingsbestuur Dorpshuis verzocht de Commissie in februari 1975 een nota uit te brengen waarin de behoefte aan accommodatie voor culturele activiteiten in het dorpshuis is omschreven. Met het uitbrengen van deze culturele nota en de start van verschillende cursussen op het gebied van muziek, dans, creatieve expressie en het organiseren van kamermuziekconcerten, heeft de Commissie een duidelijke plaats verworven in de Zevenhuizense gemeenschap.

De Commissie verleende zichzelf de toenaam "Zeven Muzen" om daarmee tot uitdrukking te brengen dat behalve aan muziek (vocaal en instrumentaal), toneel, dans en creatieve expressie, ook aan de muzen van de beeldende kunst en de vertelkunst aandacht besteed ging worden.
De term "Zeven Muzen" werd bedacht door Willem van Woerden. Het logo van de "Zeven Muzen" werd ontworpen door de toenmalige docent Tekenen Bea Boelen.


De Commissie is voortvarend van start gegaan. Het nieuwe dorpshuis werd officieel in gebruik genomen op 24 en 25 januari 1975 en de Commissie was daarbij present met diverse stands. In september 1975 werd gestart met lessen in algemene muzikale vorming en voor blokfluit, al snel volgden lessen voor klarinet en gitaar.

Ter gelegenheid van de viering van Bevrijdingsdag organiseerde de Commissie voor het eerst een kamermuziekconcert dat werd gegeven door het Utrechts Blaaskwintet. Op 26 september 1975 volgde een concert door het Amsterdams Barokensemble De Egelentier.

Daarnaast werden lessen gegeven in handenarbeid voor kinderen, voor volwassenen waren er lessen in spinnen, weven, wandkleden en macramé.


Onder de bezielende leiding van Jo Huldy, Hilde Koster en Diny Braber werd op 28 februari 1976 de kindermusical "De Beatboetiek" uitgevoerd door de Zevenhuizense jeugd. De zangpartijen werden ingestudeerd onder leiding van Els Best en de pianobegeleiding werd gedaan door haar vader, de heer Moesman. Mevrouw Nobel zorgde voor de kleding (vele jaren achtereen). Vanuit deze musical ontstond het kinderkoor.


Onder het toeziend oog van de Muze der Vertelkunst organiseerde de Commissie op 29 december 1975 een dia- en filmavond over "Oud en nieuw Zevenhuizen". Oud-gemeentesecretaris de heer Gijsenbergh wist met behulp van fraaie dia’s "Oud Zevenhuizen" te doen herleven, terwijl de heer Van Dongen, onderwijzer aan de Openbare Lagere School, zijn visie gaf op "Nieuw Zevenhuizen" aan de hand van een film met artistieke kwaliteiten.


Op 15 december 1976 werden onder de titel Aggadàh, Joodse legenden en sprookjes verteld door E. BenGershôm.Locaties en de financiële kant

Van verschillende kanten kwam informatie binnen van ensembles voor kamermuziek, van toneelgroepen en kleine theatergroepen met de vraag of er gespeeld kon worden in Zevenhuizen. De Commissie onderzocht de financiële mogelijkheden (subsidiemogelijkheden van de Culturele Raad van Zuid-Holland, het Nederlands Impresariaat en de Gemeente), geschikte locatie en mogelijke samenwerking met een Zevenhuizense vereniging. Vanaf 1975 toen de Commissie het bevrijdingsconcert organiseerde, werd vooral de Hervormde kerk gebruikt voor concerten. Tot de kerk te duur werd. De verschillende subsidiebronnen (onder ander de subsidie van de Culturele Raad van Zuid-Holland en het Nederlands Impresariaat, die juist de kamermuziekconcerten binnen kleine gemeenten extra financieel ondersteunden) konden dit niet opvangen. Andere gebruikte locaties waren het Hervormd centrum, de Gereformeerde kerk, de toneelzaal van het dorpshuis en de Vrijzinnig Hervormde kerk, die voor kleine muziekgroepen een uitstekende akoestiek heeft. Na de restauratie van de Vrijzinnig Hervormde kerk in 1994 werden hier regelmatig op zondag lunchconcerten georganiseerd; ook leerlingenconcerten werden hier veelvuldig gehouden.De Commissie wordt Stichting

In 1975 werd via een enquête onder de schooljeugd geïnventariseerd waar behoefte aan was. Het meest gewenst werden muzieklessen, maar ook ballet en handenarbeid. In de loop van de tijd werd het aantal muzieklessen (andere instrumenten) en andere cursussen op het gebied van cultuur en creativiteit sterk uitgebreid (zie hierna onder Initiatieven).

Meer docenten moesten worden gecontracteerd. Aanvankelijk regelden de docenten zelf de zaalhuur en het innen van de lesgelden. Dit bleek na verloop van tijd niet meer goed werkbaar en onder andere om financieel niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden, werd de Commissie Zeven Muzen op 29 januari 1990 een stichting met de naam De Zeven Muzen.Initiatieven

Muzieklessen

In het cursusjaar 1975-1976 werd begonnen met lessen in Algemene Muzikale Vorming (AMV), voor blokfluit, gitaar en klarinet. Later werden ook lessen gegeven voor dwarsfluit, piano, viool, keyboard, zang, djembé, accordeon, saxofoon, koperinstrumenten, slagwerk, in muziektheorie en ensemblespel.


In elk voorjaar konden de muziekleerlingen optreden op een leerlingen-concert / voorspeelavond in de Vrijzinnig Hervormde kerk. Elk cursusjaar werd afgesloten met een Grote Avond waarin een selectie van de leerlingen de vorderingen in dat jaar konden laten horen in de Gereformeerde kerk, waar ook plaats was om zichtbare resultaten van creatieve cursussen ten toon te stellen, zoals schilderijen.


Bij het bestuur is af en toe het verzoek binnengekomen een muzikale bijdrage te leveren aan de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Altijd zijn er leerlingen bereid geweest om hieraan gehoor te geven.
Ook bij andere activiteiten, zoals het spelen voor de Sint in de bibliotheek, kerstmuziek in De Zevenster en de kerstmarkt in de Vrijzinnig Hervormde kerk, zijn de kinderen van het kinderkoor of een groepje blokfluitleerlingen door de jaren heen aanwezig geweest.

In 2008, 2010 en 2012 werd actief bijgedragen aan het Kwartenfestival, een regionaal muziekfestival met wedstrijdelement voor jongeren.


Vanaf 1 september 2010 werden muzieklessen voor leden van De Kleine Trompetter verzorgd door De Zeven Muzen.


Muziekopleidingen van Stichting De Zeven Muzen gaan op in Stichting MOZ-Art

Sinds 1 september 2012 zijn de Stichting Nieuwerkerkse Muziekschool, de muziekopleidingen van Harmonie Kunst na de Arbeid in Moordrecht en de muziekopleidingen van de Stichting De Zeven Muzen opgegaan in één instelling voor muziekonderwijs in de gemeente Zuidplas, onder de naam MOZ-Art.


Margré van Gestel heeft een groot aandeel gehad in het muziekonderwijs bij De Zeven Muzen. Zij is docent geweest voor AMV, piano, blokfluit en muziektheorie/solfège (vanaf 1978), voor Muziek op schoot (vanaf 1988), voor het Kinderkoor (van 1990-2000), voor De Zingerij (vanaf 1994) en voor de Musicalgroep (vanaf 2000).

De muziekopleidingen die door Margré werden verzorgd gaan onder haar leiding sinds 1 september 2012 verder op particuliere basis. Het gaat hierbij om Musical voor kinderen, Kamerkoor De Zingerij en Muziek op schoot/muziek met peuters.


Orgelconcert

In samenwerking met de Commissie Kerkmuziek van de Gereformeerde kerk (nu: Ontmoetingskerk) werd, sinds de ingebruikneming van het nieuwe Van Leeuwenorgel in deze kerk in 1991, ieder jaar aan het eind van de zomer een orgelconcert georganiseerd. Op het orgel zijn o.a. te horen geweest Cor Ardesch, organist van de Grote kerk in Dordrecht, Geert Bierling, stadsorganist van Rotterdam, Johann Th. Lemckert, organist op het grootste orgel van Nederland in de Rotterdamse Laurenskerk, Willem Blonk, cantor-organist van de Open Hof-kerk in Rotterdam-Ommoord, Ben Kramer (samen met harpiste Carla Bos), Bert Mooiman (samen met saxofoniste Marijke Kroon).
Sinds januari 2012 worden de orgelconcerten verzorgd door de Stichting Orgelcultuur Zuidplas.


Amateur-muziekavonden

Sinds 1990 organiseert Peter Lelieveld twee keer per jaar een muziekavond voor volwassen amateurmusici. Zij krijgen hier de kans om voor publiek te spelen of te zingen. Het programma op deze avonden is overwegend klassiek.Fotoclub

Een van de initiatieven was het starten van een fotoclub met het doel goede foto's te maken en deze zelf te ontwikkelen. Deze club was actief van begin 1977 tot eind 1983.


Digitale fotografie en beeldbewerking

Van 2001 tot 2012 werden workshops voor digitale fotografie en beeldbewerking gegeven.


Filmclub

Een ander initiatief was de filmclub. Na de “proefballon” bij Jan Dirk Dorrepaal thuis werd vanaf september 1977 iedere maand, behalve in de zomermaanden, in het dorpshuis een film vertoond, de laatste in juni 1985.


Schrijversavonden

Sinds 1988 werd in samenwerking met de bibliotheek een (populaire) schrijver uitgenodigd voor een lezing. Zo zijn hier o.a. geweest Nelleke Noordervliet,  Midas Dekkers, Arthur Japin, Kader Abdolah, Yvonne Keuls, Jessica Durlacher en Robert Vuijsje.


Daarnaast organiseerde De Zeven Muzen diverse cursussen op het creatieve vlak. Zo zijn er in de loop van de jaren veelsoortige cursussen geweest zoals spinnen en weven, macramé, wandkleden maken, bloemsierkunst, boetseren voor de jeugd, kalligrafie, sieraden maken, iconen schilderen, aquarelleren, handvormen met klei (pottenbakken), knippen en naaien, lingerie en quilten maken, ballet, volksdansen, toneel en beeldhouwen.

 


Overige activiteiten

In samenwerking met de Stichting Dorpshuis werd in april 1977 in het dorpshuis een tentoonstelling georganiseerd van schilderijen en tekeningen van de heer J. Chr. van Zuylen. De onderwerpen van zijn schilderijen zijn vooral de boerderijen in Zevenhuizen en wijde omgeving.


In september 1981 werd een hobbytentoonstelling gehouden. Circa 50 Zevenhuizenaren lieten hier zien wat zij kunnen: schilderijen, beeldhouwwerk, textiele werkvormen, bloemsierkunst, poppen, foto's, cactussen, keramiek, modelbouw. In 1994 werd dit nog eens herhaald.


In januari 2000 werd het 25-jarig bestaan van De Zeven Muzen gevierd met een drietal evenementen. Op 15 januari werd een uitvoering gegeven van "Pietje Bell en de zwarte hand" door kindertheatergroep De Wip. Op 21 januari vond de opening plaats van een expositie in de hal van de Rabobank van werken van de cursus tekenen (kinderen en volwassenen) en beeldhouwen. Op 29 januari werd door de muziekdocenten een concert gegeven.


Op 4 juni 2005 werd het 30-jarig jubileum groots gevierd met een Open Huis en een Extra Grote Avond. 's Middags was er in verschillende zalen van Dorpshuis Swanla een tentoonstelling, onder meer van foto's en van teken- en schilderwerk. In de Serre kon men door schilder Piet Kouwenhoven een portret laten tekenen en in de Pub kon het publiek zelf een bloemstukje maken. 's Avonds werd in de Theaterzaal een groot concert gegeven door cursisten en docenten.


Op Koninginnedag 30 april 2010 werd het 35-jarig bestaan gevierd. Er was gezellige draaiorgelmuziek, er stond een poffertjeskraam en in het Vrijzinnig Hervormde kerkje werd een feestelijke "play-inn" georganiseerd. Bezoekers werden getrakteerd op een kop koffie met gebak; de jeugd werd verrast met een leuke gele pet.


Op 3 januari 2015 werd het 40-jarig jubileum gevierd. Deze festiviteit viel samen met het Nieuwjaarsconcert door het Symfonie Orkest Midden Holland (SOMH). Na twee korte toespraken speelden enkele leden van het symfonieorkest een bewerking voor dubbel-blaaskwintet en contrabas van de symfonie nummer 92, bijgenaamd de Oxford symfonie, van Joseph Haydn. Na de pauze volgde een optreden van het duo Stenzel en Kivits, begeleid door het SOMH. Het duo wist de zaal te vermaken met een aantal komische sketches die vlot en met overtuiging werden gebracht. Het voltallige SOMH gaf tenslotte een muzikale toegift.


April 2015.